Privacy Policy

SimplifiedSafety.B.V. streeft ernaar uw privacy te beschermen en de veiligheid van alle persoonlijke gegevens die we van u ontvangen, in stand te houden. Wij houden ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming die in Nederland geldt.

Het doel van deze verklaring is uit te leggen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we ze kunnen gebruiken.

 • Wanneer u een bestelling doet, moeten we uw Naam, Factuur- en Afleveradres, E-mailadres, bankrekeningnummer en/of creditcardnummer en telefoonnummer hebben om uw bestelling te kunnen verwerken en uitvoeren. U kunt persoonlijke gegevens die voor het bestelproces niet noodzakelijk zijn, weglaten
 • Als u zich bij ons registreert, hoeft u alleen uw naam en e-mailadres te vermelden. Op die manier kunt u toekomstige bestellingen snel en efficiënt doen en kunnen wij, als u dat wilt, met u communiceren.
 • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens in de eerste plaats voor het verwerken van de bestellingen die u bij ons plaatst, maar misschien ook om u, met uw toestemming, op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en aanpassingen aan de website. Deze informatie helpt ons ook om ons productaanbod en onze dienstverlening te verbeteren.
 • Wij nemen alleen contact met u op met uw toestemming of om bestellingen uit te voeren die u bij ons gedaan hebt.
 • We verkopen of delen uw persoonlijke gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden, behalve in verband met de noodzakelijke verificatie van uw creditkaart/betaalpas tijdens de aankoop. We wisselen wel bepaalde gegevens (naam, adres, telefoonnummer etc.) uit met onze leveranciers, maar alleen wanneer dat voor hen noodzakelijk is om een bestelling rechtstreeks naar u te verzenden en altijd conform overeenkomsten tussen verantwoordelijken en verwerkers die uw privacy beschermen.
 • Wij houden ons aan strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van informatie die u ons verstrekt hebt, met het doel inzage van die gegevens door onbevoegden te voorkomen conform de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Wij verzamelen geen gevoelige informatie over u, behalve als u ons die gegevens specifiek en opzettelijk verstrekt. Om ons gegevensbestand actueel te houden, kunt u uw persoonlijke gegevens controleren, bijwerken of verwijderen door een e-mail te sturen naar {[email protected]} of te schrijven naar het volgende postadres: [Simplified Safety BV, De Regge 35, 8253 PG Dronten].
 • Wij gebruiken in het kader van een normale zakelijke procedure een techniek - "cookies" - om gedragspatronen van bezoekers van onze site op te sporen. Een cookie is een gegevenselement dat door onze website naar uw browser gestuurd wordt en dan op uw systeem opgeslagen wordt. U kunt uw browser zo instellen dat dit niet gebeurt. Alle informatie die op die manier verzameld wordt, kan gebruikt worden om u te identificeren, behalve als u uw browserinstellingen verandert.
 • Wij sporen gegevens van bezoekers van onze site op (IP-adres, domeinnaam, tijd die op onze pagina doorgebracht is, bezochte pagina's, etc.). Wij doen dat om onze site, ons productaanbod en onze dienstverlening aan klanten te verbeteren en daardoor onze omzet en onderneming te laten groeien. Hieronder vindt u meer specifieke informatie over de soort cookies die we via onze website versturen.
 • Voor de verwerking van transacties door middel van een creditcard of betaalpas kan de bank of instelling die de pas verwerkt eisen dat uw persoonlijke gegevens geverifieerd worden voor fiattering buiten de EER (Europese Economische Ruimte). Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel aan landen buiten de EER overgedragen.
 • Hebt u nog meer vragen over privacy? E-mail dan naar {[email protected]} of stuur een brief naar het volgende adres: [Simplified Safety BV, De Regge 35, 8253 PG Dronten].

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website

Algemene gebruiksvoorwaarden voor Simplifiedbuilding.nl.

Aanvaarding van voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van Simplifiedbuilding.nl ("de Website") is uitsluitende aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen. U gebruikt de Website niet met een doel dat bij deze Algemene Voorwaarden onwettig of verboden is. Door deze Website te gebruiken accepteert u alle voorwaarden en juridische voorbehouden in deze kennisgeving. Als u deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk ophouden deze Website te gebruiken.

Advies

In deze Website is geen sprake van adviezen en op de inhoud ervan dient niet vertrouwd te worden voor het nemen of niet nemen van beslissingen. Alle aansprakelijkheid met betrekking daartoe wordt uitgesloten.

Veranderingen aan de website

Simplifiedbuilding.nl behoudt zich het recht voor:

 • de Website of een deel daarvan zonder kennisgeving te wijzigen of te verwijderen (tijdelijk of blijvend) en u bevestigt dat simplifiedsafety.nl jegens u niet aansprakelijk is in verband met deze wijziging of verwijdering; en
 • deze Algemene Voorwaarden op welk tijdstip dan ook te wijzigen, waarbij de voortzetting van het gebruik van de Website door u na deze wijzigingen geldt als aanvaarding van deze wijziging.

Links naar websites van derden

De Website kan links naar websites van derden bevatten die door anderen beheerd en onderhouden worden. Links naar andere website houden geen goedkeuring van deze websites in en u erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van (een) dergelijke website(s).

Auteursrecht

 • Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten op de Website en de inhoud daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwerp van de Website, de tekst, de grafische voorstellingen en alle programmatuur en broncodes in verband met de Website) zijn eigendom van dan wel in licentie gegeven aan simplifiedbuilding.nl of worden anderszins, voor zover bij wet toegestaan, door simplfiedbuilding.nl gebruikt.
 • Met betrekking tot uw toegang tot de Website stemt u ermee in dat u de inhoud ervan uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden inziet. De inhoud mag niet gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, overgebracht, opgeslagen, verkocht of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Uitsluitend het downloaden, kopiëren en/of afdrukken van pagina’s van de Website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is daarvan uitgesloten.

Juridische voorbehouden en beperking van aansprakelijkheid

 • De Website wordt ter beschikking gesteld in haar huidige staat ("AS IS") en voor zover zij beschikbaar is ("AS AVAILABLE") zonder verklaring of bekrachtiging en zonder welke expliciete of impliciete garantie dan ook, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
 • Voor zover bij wet toegestaan, is simplifiedbuilding.nl niet aansprakelijk voor welke indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zakelijke verliezen, gemiste kansen, verlies van gegevens, gederfde winst) die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de Website.
 • Simplifiedbuilding.nl garandeert niet dat de functionaliteit van de Website zonder onderbrekingen of vrij van fouten is, dat mankementen gecorrigeerd worden of dat de Website of de server door middel waarvan de website ter beschikking wordt gesteld, vrij is van virussen of andere schadelijke of destructieve zaken.
 • Geen van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt zodanig geïnterpreteerd dat de aansprakelijkheid van simplifiedbuilding.nl wegens overlijden of lichamelijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid van simplifiedbuilding.nl dan wel haar werknemers of gemachtigden wordt uitgesloten of beperkt.

Vrijwaring

U stemt ermee in dat u simplifiedsafety.nl en haar werknemers en gemachtigden vrijwaart van alle verplichtingen, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en overige lasten in verband met vorderingen of rechtszaken tegen simplifiedsafety.nl die voortvloeien uit (een) inbreuk(en) door u op deze Algemene Voorwaarden dan wel van overige verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website.

Afsplitsing

Indien door een bevoegde rechterlijke instantie wordt vastgesteld dat (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is/zijn, dan wordt deze bepaling afgesplitst en blijven de overblijvende Algemene Voorwaarden volledig van kracht, bindend en afdwingbaar.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Winkelwagen